hormony u m昕czyzn

Hormony u m昕czyzn

Hormony u m昕czyzn

Hormony u m昕czyzn - testosteron. Testosteron to hormon, który wp硑wa na mi阺nie, odwag, sk硂nno舵 do rywalizacji oraz erekcj i pop阣 p砪iowy. Gdy poziom tego hormony spada, m昕czyzna mo縠 zrobi si dra縧iwy, l阫liwy i jednocze秐ie traci pop阣 seksualny. Dodatkowo naukowcy zauwa縜j, 縠 najwi阫szy spadek ilo禼i tego hormonu we krwi dotyczy m昕czyzn z nadwag.

Hormony u m昕czyzn - melatonina. Hormonem, który zapewnia dobry sen jest melatonina, która pomaga obni縴 temperatur cia砤 i powoduje uczucie senno禼i. Musimy wiedzie, 縠 produkcja melatoniny jest regulowana 秝iat砮m, dlatego tak wielu m昕czyzn ma problem z dobrym snem, zw砤szcza w du縴ch miastach, gdzie na秝ietlenie jest du縪 wi阫sze.

Hormony u m昕czyzn - kortyzol. Kortyzol to hormon uwalniany pod wp硑wem stresu. Zwi阫sza si ilo舵 glukozy we krwi i dzi阫i temu organizm ma wi阠ej energii do dzia砤nia. Warto wiedzie, 縠 wyrzut kortyzolu przyspiesza bicie serca i zapewnia dodatkowe dostawy tlenu do mózgu, ale w nadmiarze mo縠 sprawi, 縠 m昕czyzna zaczyna ty, ro秐ie ci秐ienie krwi i spada si砤 mi甓ni. Dlatego tak wa縩e dla ka縟ego m昕czyzny, ale równie kobiety, jest zmniejszanie ilo禼i stresu na co dzie. Organizm potrzebuje spokoju, nawet, je秎i stres dzia砤 stymuluj眂o.

Piotr Mie秐ik

Cykl seksualny kobiety - czyli czego nie uczyli na lekcjach biologii

Cykl seksualny kobiety - czyli czego nie uczyli na lekcjach biologii

My秎isz, 縠 znasz si na kobietach? Niech ci b阣zie. Ale uczy si trzeba ca砮 縴cie. Skoro jeste ju takim specem, to pora wej舵 na jeszcze wy縮zy poziom. Naukowy, a nie oparty na barowych dowcipach i przechwa砶ach. Poznaj tajemnice cyklu, wed硊g kt髍ego funkcjonuj kobiety, a zwi阫szysz swoje szanse na to, co du縠 misie lubi najbardziej.

"Dziecko trojga rodzic體" - spos骲 na bezp硂dno舵?

Pawe napisa do nas: "Pr骲owali秏y chyba wszystkich sposob體, aby naturalnie powi阫szy rodzin - od korzystnych pozycji seksualnych po inseminacj. Nic nie pomaga, porzucili秏y nadziej. Czy jest nadzieja na przysz硂舵 dla par z takimi problemami? Czy naukowcy pracuj nad nowymi metodami walki z bezp硂dno禼i?". Na list odpowiada Maja Koniczyna.

Co po秎adki m體i o jej zdrowiu?

Mogliby秏y patrze na nie ca硑mi dniami. Teraz b阣zie to mia硂 swoje naukowe uzasadnienie - kszta硉 po秎adk體 mo縠 by ostrze縠niem przed gro糿ymi chorobami!

Nasze porady: seks to zdrowie!

Nasze porady: seks to zdrowie!

regularnie trenowane s w lepszym stanie. R體nie prostaty. W tym wypadku regularne wytryski zapobiegaj schorzeniom i to m.in. dlatego radzi si m昕czyznom, 縠by utrzymywali sta硑 rytm ejakulacji, nawet je秎i akurat nie mog z jakich powod體 wsp蟪縴. Z bada opublikowanych w 

痚l antykoncepcyjny dla m昕czyzn

痚l antykoncepcyjny dla m昕czyzn

. Wyniki by硑 zaskakuj眂e. U 23 proc. m昕czyzn stosuj眂ych na sk髍 wy潮cznie testosteron liczba plemnik體 spad砤 poni縠j 1 mln na mililitr - przy takiej liczbie plemnik體 odsetek ci笨 jest bardzo niski. W秗骴 pan體, kt髍zy stosowali kombinacj dw骳h hormon體, r體nie ma潮 liczebno舵 plemnik體 (mniej ni 1

Przeszczep w硂s體: nowa, lepsza metoda

Przeszczep w硂s體: nowa, lepsza metoda

hormon體 - androgen體. Androgeny dzia砤j niszcz眂o na cebulki w硂sowe. Dziedziczymy w砤秐ie t wra縧iwo舵 - specyficzny typ cebulek wra縧iwych na destrukcyjny wp硑w hormon體. Poziom hormon體 u 硑siej眂ych m昕czyzn jest zwykle jak najbardziej prawid硂wy. Wcale nie trzeba mie za du縪 testosteronu. siej

Kwestia p砪i za k蟪kiem

Kwestia p砪i za k蟪kiem

trzy czwarte m昕czyzn czuje si „panami sytuacji”. I tylko co czwarta kobieta.Estrogeny – 縠駍kie hormony p砪iowe – s bardziej subtelne. Pomagaj skupi si kobietom na drodze, bo – odwrotnie ni testosteron – podnosz koncentracj. To mo縠 t硊maczy, dlaczego

Zaburzenia erekcji - czy m昕czyzna powinien si nimi martwi?

Zaburzenia erekcji - czy m昕czyzna powinien si nimi martwi?

problem體 ze zdrowiem. Niestety, bardzo cz阺to jest to deska spr骳hnia砤 i pe硁a kornik體, kt髍a zamiast pom骳, mo縠 nas jeszcze bardziej pogr笨y. To niby wszyscy wiedz, ale i tak klikaj. W przypadku problem體 z erekcj jest to reakcja ucieczkowa. Cz阺to powtarzam, 縠 m阺ka seksualno舵 ma wed硊g m昕czyzn

Waginosceptyczni, czyli o seksie millenials體. Rozmowa z seksuologiem

Waginosceptyczni, czyli o seksie millenials體. Rozmowa z seksuologiem

zdrowiem psychicznym, takie jak depresja. Zgadza si. Z moich obserwacji wynika, 縠 problem dotyczy g丑wnie m昕czyzn, a przejawia si w tym, 縠 pod wp硑wem internetu, gier, aplikacji itp. nie wykszta砪i硑 si u nich umiej阾no禼i mi阫kie, takie jak prowadzenie small talku, nawi眤ywanie relacji, flirtowanie

Czy odpowiednia dieta mo縠 pom骳 w seksie?

Czy odpowiednia dieta mo縠 pom骳 w seksie?

produktach. P砤tki owsiane po dw骳h miesi眂ach regularnego spo縴wania zaczynaj poprawia libido, g丑wnie poprzez zwi阫szenie poziomu testosteronu we krwi. To hormon odpowiedzialny m.in. za si酬 orgazmu i ochot na seks. Spr骲uj zamiast sznycla zje舵 misk p砤tk體 owsianych z bananami, jagodami i 

M阺kie seksprzygody w podr罂y i delegacji

M阺kie seksprzygody w podr罂y i delegacji

. ankietowanych zdradzi硂 podczas podr罂y. W tym wypadku okaza硂 si te, 縠 stereotypy nie zawsze s oderwane od rzeczywisto禼i. Bardziej niewierni s oczywi禼ie faceci. Deklaruje to 52 proc. z nas i 41 proc. kobiet (ale um體my si, 縠 te du縪!) Mam 170 cm i 88 kg wagi. Naprawd m昕czyzn to brzydzi

M骿 pierwszy raz: test p硂dno禼i

M骿 pierwszy raz: test p硂dno禼i

klinicznym. To taki superdoktor dla m昕czyzn, kt髍y i prostat, i j眃ra, i hormony ogarnie. Jak przysta硂 na m阺kiego superdoktora, je糳zi na harleyu. Otwieramy kopert i… serce bije naprawd szybko… jestem p硂dny. Wynik pozytywny, przechodzimy do szczeg蟪owego om體ienia. Nie b阣 si w tym, i

iat po #metoo

iat po #metoo

wspomina砤, 縠 z obscenicznym komentarzem od obcego m昕czyzny po raz pierwszy spotka砤 si w wieku 14 lat, ale od bliskich us硑sza砤, 縠 po prostu tak ju jest. Sam Weinstein t硊maczy zreszt, 縠 dorasta w latach 60. i 70., „kiedy regu硑 dotycz眂e zachowania w pracy by硑 inne”. Ale przecie

Disco to nie wszystko. Gdzie poderwa dziewczyn?

Disco to nie wszystko. Gdzie poderwa dziewczyn?

U砤twia ogl眃 wybranki - od razu jeste w okolicach drugiej bazy. Sam te eksponujesz, co masz najlepszego lub najgorszego, sprawa fizycznego dopasowania jest za砤twiona na dzie dobry (skoro 鎤iczysz, pewnie nie jest tak 糽e). Hormony pracuj pe硁 par, teraz czas na lekki wysi砮k umys硂wy, kt髍y

Zaprosi do mieszkania setk nieznajomych. Pow骴?

Zaprosi do mieszkania setk nieznajomych. Pow骴?

Wiadomo舵, kt髍 m昕czyzna wys砤 ponad rok temu brzmia砤 nast阷uj眂o: "Jestem zdesperowany, by pozna nowych ludzi. Czuj si samotny i przechodz najtrudniejszy okres w swoim 縴ciu. B阣 siedzie na schodach przed ratuszem od 14 do 20. B阣 mie na sobie czarne spodnie i torb North

Orgazmy - czy wszystkie s takie same, czy s gorsze i lepsze?

Orgazmy - czy wszystkie s takie same, czy s gorsze i lepsze?

Tak ju si powszechnie przyj瓿o, 縠 orgazm u kobiet ma skomplikowany mechanizm, za u facet體 szalenie prosty. Zgadasz si z tym? I tak, i nie. Owszem, m阺kie orgazmy s niejako zaprogramowane przez biologi i rzeczywi禼ie, wielu m昕czyzn nie ma problemu z osi眊aniem ich w okresie automatyzmu

12 rzeczy, kt髍ych nie wiedzia砮 o ca硂waniu

12 rzeczy, kt髍ych nie wiedzia砮 o ca硂waniu

Yupi, sekret d硊gowieczno禼i odkryty! Poca硊nek nie do舵, 縠 wzmacnia odporno舵 poprzez stymulacj uk砤du odporno禼iowego, to jeszcze zwi阫sza poziom oksytocyny (hormon przeciwdzia砤j眂y zaburzeniom depresyjnym) w naszym organizmie. R罂ne statystyki wskazuj, 縠 ch阾niej ca硊j眂y si 縴j nawet

Gdy stres odbiera ochot na seks - jak sobie z tym poradzi?

Gdy stres odbiera ochot na seks - jak sobie z tym poradzi?

- Twoje podejrzenie idzie dobrym tropem. Gdy zaczyna砮 nowe zaj阠ie, w organizmie buzowa硑 hormony i neuroprzeka糿iki pozwalaj眂e dzia砤 na podwy縮zonym poziomie. Ale taki stan nie trwa wiecznie, d硊gotrwa硑 stres prowadzi do zaniku potrzeb seksualnych, k硂pot體 z erekcj , a jak dowiedli

Czy da si zamieni przyja捡 w mi硂舵?

Czy da si zamieni przyja捡 w mi硂舵?

przyja捡? Czy to jest kochanie? Seksuolog: U m昕czyzn masturbacja jest niezale縩 aktywno禼i seksualn. A u kobiet? Ta pod prysznicem mo縠 by szkodliwa Skoro si przyja糿icie albo "przyja糿icie", to wnosz, 縠 ju troch si znacie i ufacie sobie. Wypalenie prosto z mostu ledwo

9 najlepszych zapach體 na jesie

9 najlepszych zapach體 na jesie

Jest sz髎ta. Rano. Leje i ciemno. Potrzebuj energetycznego kopa. Kawa, pompki, gor眂a k眕iel i... Bvlgari Black Cologne. Zapach 秝ie縴, przebojowy i energetyczny. Kortyzol, hormon stresu, opuszcza pole walki. Jestem gotowy do starcia nawet z najtrudniejszym poniedzia砶iem. Czym pachn: 縴wic

Was dwoje i ta trzecia. Praca.

Was dwoje i ta trzecia. Praca.

. Bardzo cz阺to spotykam w gabinecie pary, kt髍e przesta硑 uprawia seks i wytaczaj ci昕kie dzia砤, szukaj眂 przyczyn tego stanu rzeczy. Kiedy ozi阞硂舵 wykazuje m昕czyzna, kobiety przypisuj win sobie albo np. temu, 縠 on ma kochank. Tymczasem dzi阫i oznaczeniu poziomu hormon體 okazuje si, 縠 pow骴

Jak utrzyma testosteron na odpowiednim poziomie?

Jak utrzyma testosteron na odpowiednim poziomie?

, paradoksalnie - obni縠nie libido i problemy z erekcj, ginekomasti (tak, to rosn眂e u m昕czyzn piersi), a po nagl 秏ier sercow. - Na rynku dost阷ny jest te m.in. zio硂wy preparat tribullus testosteris. Tak jak wiele innych cudownych 秗odk體 dzia砤 bardziej na psychik. Nie ma jednoznacznych bada

Je秎i nie tabletka "dzie po", to co?

Je秎i nie tabletka "dzie po", to co?

hormonalnej dla m昕czyzn jest, jakby niepoprawnie politycznie to nie brzmia硂, to, 縠 w  naszym przypadku problem jest bardziej skomplikowany. U kobiety preparat ma zahamowa zdolno禼i zap硂dnienia zaledwie jednej kom髍ki jajowej, u faceta za w gr wchodzi powstrzymanie milion體 plemnik體

Naukowcy potwierdzaj: tak poprawisz swoje 縴cie erotyczne

Mo縠 to ma硂 romantyczne, mo縠 nie wygl眃a to jak w filmach z Meg Ryan, ale niestety biologia reguluje nasze 縴cie bardzo rygorystycznie. Je秎i m髗g nie wytwarza endorfin, to za 縜dne skarby si nie zakochamy. Sorry, taki mamy klimat. Szkopu tkwi w tym, 縠by pobudzi odpowiednie hormony

M阺ka antykoncepcja

A w organizmie sprawia, 縠 m昕czyzna robi si bezp硂dny. Chodzi tylko o to, aby 體 brak nie spowodowa skutk體 niekorzystnych dla zdrowia. Naukowcy testuj zatem substancj, kt髍a wprawdzie hamuje wytwarzanie witaminy A w j眃rach, ale nie wp硑wa w 縜den spos骲 na reszt organizmu. Do tej pory 秗odek

MILB - czy zwi眤ki ze starszymi kobietami maj sens?

. Brigitte jest pierwsz dam republiki, on ma 40 lat, ona 64. Dlaczego przechwalamy si na temat seksu? Seksuolog: "Kiedy m昕czyzna si przechwala, to jest brany za bardziej atrakcyjnego. Kiedy kobieta - traktuje si j jako puszczalsk" Co si wtedy sta硂 we francuskiej szkole? To typowe

Kryzys m阺ko禼i jednak nie istnieje?

AGATA JANKOWSKA : W ostatnim czasie rozgorza砤 spo砮czna dyskusja o 秝iatowym zasi阦u na temat tego, kim ma by wsp蟪czesny m昕czyzna. Spo砮cze駍two prze禼iga si w okre秎aniu na nowo m阺kich r髄. MICHA POZDA : - Dzi m阺ko舵 sta砤 si sterowalna z zewn眛rz. To znaczy, 縠 o tym, jakim b阣

Lepszy seks? Zacznij od tego!

jak hormon szcz甓cia. Dodatkowo jest bogaty w potas, maj眂y zbawienny wp硑w na serce. twy przepis na duszonego kurczaka w sosie pomidorowym Kolejny produkt, kt髍y - podobnie jak czosnek - z seksem nam si raczej nie kojarzy. I zn體 b潮d, bo bogactwo witaminy B3 zachwyci nawet najwi阫szego

Feromonowe randki: znajd partnerk po zapachu

feromony? Osmologia, nauka zajmuj眂a si badaniem w砤禼iwo禼i i funkcji w阠hu, ustali砤, 縠 m昕czyzn i kobiet przyci眊a do siebie nawzajem wyczuwanie selektywnych przeka糿ik體 chemicznych. S to substancje stymuluj眂e, kt髍e sygnalizuj gotowo舵 seksualn, stopie po勘dania, poziom hormon體, p硂dno舵 i

Czym nam grozi mi阺ie piwny

nieszcz甓cie, w砤秐ie typ androidalny cechuje si zwi阫szonym odk砤daniem t硊szczu w cz甓ci brzusznej cia砤. Jest to tak zwana tkanka t硊szczowa trzewna (wisceralna), kt髍a stanowi u m昕czyzn 20 proc. odk砤danego w organizmie t硊szczu, podczas gdy u kobiet to jedynie 5-8 proc. Tkanka t硊szczowa jest og髄nie

Jak utrzyma seks w zwi眤ku? Rozmowa z seksuologiem

ulicznej myli z uliczn gastroskopi. W j陑yku polskim te same s硂wa kryj w sobie wiele znacze. Separacja w zwi眤ku to dbanie o w砤sn autonomi. A bardzo 砤two j utraci w pierwszej fazie relacji, kiedy szalej hormony i chcemy jak najwi阠ej czasu sp阣za z t drug osob. Ludzie zaczynaj mieszka

"Gdy zaczepia nimfomanka... Jak reagowa?"

spotykana hiperlibidemia to podwy縮zony poziom potrzeb seksualnych, kt髍y wyst阷uje nie tylko jako skutek zaburze hormonalnych lub u縴cia narkotyk體, ale tak縠 w stanach psychicznych aktywuj眂ych wydzielanie neuroprzeka糿ik體 i hormon體 lub, po prostu, jako w砤禼iwo舵 osobnicza w danej fazie 縴cia

Sztuka kochania: poranny seks

No c罂, poziom hormon體 wspomagaj眂ych po勘danie i wra縧iwo舵 na dotyk u obu p砪i jest najwy縮zy w砤秐ie rano i p蠹niej ko硂 godz. 18, wi阠 teoretycznie ka縟y powinien wtedy ochoczo prze縴wa wielokrotne orgazmy. Ale, jak wiadomo, praktyka jest bardziej urozmaicona. Nie ka縟y, nie zawsze. A poza

One go po勘daj i nienawidz. Tw骿 testosteron

organ體, paradoksalnie - obni縠nie libido i problemy z erekcj, ginekomasti (tak, to rosn眂e u m昕czyzn piersi), a po nagl 秏ier sercow. - Na rynku dost阷ny jest te m.in. zio硂wy preparat tribullus testosteris. Tak jak wiele innych cudownych 秗odk體 dzia砤 bardziej na psychik. Nie ma

Bajki z tysi眂a i jednej nocy - mity na temat seksu

jej brzuchem" Maksymalne uproszczenie ludzkiej psychiki. W dodatku b酬dne, bo je秎i przyjrze si funkcjonowaniu ludzkiego organizmu, to jest... dok砤dnie odwrotnie! Cz阺te wsp蟪縴cie sprzyja wydzielaniu testosteronu - t nazw chyba doskonale znasz (u oty硑ch m昕czyzn jest go zwykle mniej

Pi赕 przykaza zdrowego m昕czyzny

Kobiety w Polsce 縴j d硊縠j od m昕czyzn przeci阾nie o osiem lat. Przyczyn zgon體 facet體 najcz甓ciej s choroby uk砤du kr笨enia i choroby nowotworowe. Dlaczego? Bo nie my秎 o swoim zdrowiu, a przesadne dbanie o siebie uwa縜j za niem阺kie. Prawdziwy twardziel nie chodzi przecie do lekarza

25 rzeczy, kt髍ych nie wiedzia砮 o penisie

brzmi gorzej ni z硂wieszczo. Zaburzenie l阫owe (oznaczaj眂e dok砤dnie: "g硂w 矿硍ia") dotyczy obawy m昕czyzn przed wci眊ni阠iem penisa w g潮b brzucha, a do ca砶owitego zanikni阠ia. Mo縠sz jednak odetchn辨 z ulg - zaburzenie to zdaje si by uwarunkowane kulturowo; wyst阷uje g丑wnie w秗骴

Czy dost阷ne w aptekach testy, s r體nie skuteczne jak badania laboratoryjne? Internista ocenia

. Jednak po zapoznaniu si wynikiem, koniecznie trzeba skonsultowa z lekarzem i ustali ewentualn terapi. Test na raka prostaty - ok. 23 z Test pozwalaj眂y okre秎i poziom antygenu PSA we krwi. U zdrowego m昕czyzny znajduje si on jedynie w 秎adowych ilo禼iach, za przy zmianach chorobowych jest

Seksuolog: 痮na mojego pacjenta codziennie budzi砤 go seksem oralnym. Sko馽zy硂 si po porodzie

;zwi眤ek, uprawiaj seks i nic z tego. Bo przecie ona czuje pod秝iadomie, 縠 to nie jest "ten" facet, jej cia硂 te to czuje, w zwi眤ku z czym blokuje zap硂dnienie. A czy wielu m昕czyzn musi zosta ojcami przed czterdziestk? - Z moich obserwacji wynika, 縠 u 

Bujna czupryna: wszystko o piel阦nacji w硂s體

uwarunkowane genetycznie) i telogenowe (spowodowane jakimi okresowymi odwracalnymi zaburzeniami w organizmie). sienie telogenowe stanowi jedynie 10 proc. przypadk體 nadmiernego wypadania w硂s體 u m昕czyzn. Zdaniem dr Marty Kurzei, dermatologa z Kliniki Dermatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w

"Chyba jestem aseksualny - co mam zrobi?"

zaburzone* ukierunkowanie pop阣u. U osoby aseksualnej nie mo縩a stwierdzi, jak ma orientacj. Na co ukierunkowany jest jej pop阣. Czy mie禼i si w granicach normy spo砮cznej, czy nie. Nie mo縩a stwierdzi, bo pop阣 nie istnieje. W 縜dnej postaci - cz硂wiek nie ma ochoty na seks z osob 縜dnej p砪i ani z

Triki, kt髍e pomog ci szybciej schudn辨

tracenia wagi. Pewnie, my te marzymy o tym, 縠by po jednej serii 鎤icze wyrobi砤 nam si klata jak u Ryana Goslinga. Ale, niestety, 縴cie tak nie dzia砤. Oczywi禼ie, 縠 najlepsze by硑by profesjonalne programy treningowe, ale uwierz mi - je秎i twoje 鎤iczeni眛ka b阣 regularne, i tak zauwa縴sz efekty

Poradnik: co zrobi, by nie chorowa

Ma硂 co. 痑rty jakie? Sk眃. Po prostu: cz硂wiek niena縜rty ma lepsz odporno舵. Mi阣zy innymi dlatego, 縠 pojawiaj眂e si na bokach cia砤, nad paskiem, tak zwane uchwyty taneczne to nie tylko defekt kosmetyczny. Hormony wydzielane przez t硊szcz brzuszny szkodz uk砤dowi immunologicznemu

P硂dno舵 pod kontrol

m昕czyzn, prowadz眂e do niep硂dno禼i. W Polsce jest nielegalna.   Pigu砶a "po"   Wbrew powszechnemu mniemaniu nie usuwa ci笨y, a jedynie jej zapobiega. Podobnie jak pigu砶i antykoncepcyjne zawiera syntetyczny odpowiednik 縠駍kiego hormonu: progesteronu. Du勘 jego dawk. Zastosowanie

Kobiety, o kt髍ych marz faceci

pi阫n przez kolosalne "P". To pop阣 wynikaj眂y z pierwotnych instynkt體, gdy wszyscy doskonale wiemy, 縠 ogromna wi阫szo舵 m昕czyzn najpierw my秎i pewn wiadom cz甓ci cia砤, a dopiero potem przybywa ch硂dna refleksja. Jaki czas temu otrzymali秏y do redakcji list, w kt髍ym autor pisa

M阺kie dylematy z penisem

, chyba niezniszczalny mit na temat tego, sk眃in眃 mi砮go, organu. Nie da si wysnu wniosk體 ani na temat potrzeb, ani zdolno禼i erotycznych m昕czyzny na podstawie d硊go禼i jego penisa. Cho trzeba przyzna, 縠 by硂by to wygodne. Hormony rz眃z眂e pop阣em nie s produkowane w cz硂nku. Du縜 cz甓

Badania okresowe: 14 powod體, dla kt髍ych musisz chodzi do lekarza

swojej 縪ny, a dzi ta r罂nica uros砤 ju do 5-7 lat? W Polsce sprawa ma si jeszcze gorzej: 秗ednia 縴cia m昕czyzn wynosi zaledwie 72 lata, o ca砮 osiem lat mniej ni u kobiet.   Mo縠 winien jest rosn眂y stres wynikaj眂y z konieczno禼i utrzymania rodziny? Tylko czemu - na Boga - zakonnicy te 縴j

Dlaczego zdradzamy w pracy?

Przemys砤w Pilarski : - Jakby scharakteryzowa typowego wsp蟪czesnego m昕czyzn? Andrzej Gry縠wski : - Typowy przedstawiciel naszych czas體 przychodzi do mnie do gabinetu niewyspany, zm阠zony, zestresowany, z niedoborami testosteronu, ale za to z du縴m poziomem prolaktyny, hormonu

To powiniene wiedzie o kobiecych piersiach

portal "Se.pl" okaza硂 si, 縠 pewna specjalistka chiromancji i medycyny naturalnej czyta damskie biusty jak ksi笨ki. Jakie diagnozy? Piersi w kszta砪ie gruszek 秝iadcz o tym, 縠 kobieta jest niezale縩a i uparta. W kszta砪ie jab砮k - 縠 砤two przemienia stanowczego m昕czyzn w poddanego

10 przykaza jak si odchudza

wi阫sze szanse, 縠 uda ci si utrzyma motywacj i osi眊n辨 cel. Aby schudn辨, wielu m昕czyzn decyduje si na trening interwa硂wy, kt髍y dzi阫i zmianom intensywno禼i i poziomu t阾na przyspiesza przemian materii, a organizm spala t硊szcz jeszcze d硊go po jego zako馽zeniu. Opcj dla zabieganych jest

Dieta: jak zbudowa mas mi甓niow

powiniene dostarcza sobie na tyle du縪, by stale stymulowa wyrzut insuliny, najsilniejszego hormonu anabolicznego, kt髍y zapewnia przyrost mi甓ni. Unikaj produkt體, kt髍e utrudniaj trawienie - mleka i jego przetwor體, niedojrza硑ch, surowych owoc體, surowych, twardych warzyw. Nie popijaj posi砶體, bo to

Seks w ci笨y

pi阫no damskiego cia砤 w tym okresie. Zazwyczaj kobieta potrzebuje w體czas zbli縠 - i psychicznie, i fizycznie. Zw砤szcza przez pierwsze trzy miesi眂e z powodu hormon體, a tak縠 w okolicach czwartego, gdy mijaj pierwsze dolegliwo禼i, a wzrasta ukrwienie pochwy oraz macicy. Rzeczywisto舵 jest jednak

Afrodyzjaki: rozkosz wszystkich zmys丑w

. Androstenol z kolei to 秝i駍ki hormon p砪iowy, wyst阷uj眂y u ludzi - a konkretnie u m硂dych m昕czyzn - wy潮cznie w okresie dojrzewania (z硂秎iwe komentarze a same si cisn na usta). Obie te substancje, wraz z pokrewnym im androstadienononem wchodz w sk砤d szeroko reklamowanych na ok砤dkach kolorowych

Filtruj s硂馽e

縴j眂 w kapry秐ym polskim klimacie, ci昕ko si oprze pokusie wylegiwania w ciep硑m, wyzwalaj眂ym hormony szcz甓cia, s硂馽u. Ciacho z kremem Jaki typ m昕czyzny poci眊a wsp蟪czesne kobiety? Zadbany! Dove dla m昕czyzn Dove - marka znana z nawil縜j眂ych kosmetyk體 do mycia i

Seks na talerzu

zwi阫sza produkcj nasienia u m昕czyzn. Dietetycy twierdz jednak, 縠 efektu nie da si osi眊n辨 natychmiast - aby zosta superkochankiem dzi阫i orzechom i ziarnom, nale縴 je舵 je co najmniej przez kilka dni przed planowanym Wielkim Wieczorem. Albo w潮czy na sta砮 do diety. Owoce i warzywa   jab砶a

Wskocz na diet

nazwa: dieta 30-40-30). Powstaje wtedy r體nowaga mi阣zy hormonami odpowiedzialnymi za metabolizm. Codzienny jad硂spis m昕czyzny powinien by skomponowany z 14 tzw. cegie砮k. Rozk砤da si je dowolnie na 5-6 posi砶體. Na przyk砤d na 秐iadanie zjadasz 4 cegie砶i, na drugie 秐iadanie 2, na obiad 4, na

Monogamia to 禼iema

przypadaj zadziwiaj眂o cz阺to w fazie p硂dnej. To prawie tak, jakby natura faworyzowa砤 zdrad kosztem wierno禼i. Badania GUS-u wskazuj, 縠 a 20 proc. dzieci jest owocem skoku w bok. Kobiety zdradzaj眂 starszego m昕czyzn z m硂dszym i bardziej atrakcyjnym, zapewniaj swym potomkom lepsze geny, a

Seks: monogamia to 禼iema

przygrucha pingwinic i jest spokojny, nikt mu jej nie we糾ie, bo ka縟y zaj背 si swoj. U ludzi taki luksus to rzadko舵. To wystarczy硂, by biolog uzna nas za jeden z najbardziej rozpustnych gatunk體 w秗骴 naczelnych. Miar owej rozpusty s, co ciekawe, centymetry cz硂nka m昕czyzny, kt髍y daleko w tyle

Penis zwarty, gotowy i... za szybki. Co z tym zrobi?

u m昕czyzn powy縠j 60. roku. Cierpi na nie prawie 4 mln Polak體. Tylko co dziesi眛y z nich szuka fachowej pomocy. Na przypad硂舵 t sk砤daj si trzy elementy: kr髏ki czas do wytrysku (przed penetracj pochwy lub w ci眊u oko硂 minuty od penetracji), brak kontroli lub niewielka kontrola nad

Co internet zd笨y zmieni w twoim m髗gu

秝iat砤 widzialnego, ale ekrany emituj go "wi阠ej"). Nie do舵, 縠 mo縠 powodowa problemy z zasypianiem, to jeszcze pogarsza jako舵 snu. Ma wp硑w na funkcje hormonalne m髗gu. Powoduje spadek produkcji melatoniny, hormonu reguluj眂ego rytm dobowy, przez co cz硂wiek nie potrafi zasn辨 - m體i

Twarzowe zarosty

Pomys, 縠 zarost dodaje m阺ko禼i, nie jest wyssany z palca; m昕czyzna ma tym bujniejszy zarost, im wy縮zy ma poziom hormon體. Zach阠any do akcji testosteronem, uprawia wi阠ej seksu. Dzia砤 to te w drug stron: panom, kt髍zy uprawiaj du縪 seksu, zarost szybciej ro秐ie. Kobiety czuj to "

Zdrowa opalenizna

.   Zdj阠ia: materia硑 prasowe (monta)   Zobacz te na Logo24 : kosmetyki dla m昕czyzn Dove dla m昕czyzn Dove - marka znana z nawil縜j眂ych kosmetyk體 do mycia i piel阦nacji, wprowadza m阺k lini Dove Men+Care™. Nowo舵 Sisleyum Uwaga debiut! Marka Sisley

Opala si czy nie?

pla縪wania, 200 ml, 85 z 3. Jedyny na rynku produkt do opalania przygotowany specjalnie z my秎 o m昕czyznach - 縠l o niet硊stej konsystencji, nie pozostawia 秎ad體 i szybko si wch砤nia, 75 ml, 109 z  4. Idealny dla wszystkich amator體 sport體 wodnych ? produkt ten mo縩a stosowa na mokr sk髍